Малоритское благочиниеЛитургия

Соварь

СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ И БОГОСЛОВСКИХ ТЕРМИНОВ РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ


А

Агиасма – агіясма.

Агиография – агіяграфія.

Агиология – агіялогія.

Агнец – 1) ягня; 2) (Хрыстос) Агнец; 3) (частка прасфары) агнец.

Агница – агніца.

Ад – пекла.

Акафист – акафіст.

Акафистник – Акафіснік.

Аксиос – аксіяс.

Аллилуия – алілуія.

Амвон – амвон.

Аминь – амінь.

Анафора – анафара.

Ангел – ангел.

Ангел–хранитель – ангел-ахоўнік.

Ангельская песнь – ангельская песня.

Антифоны изобразительны – антыфоны выяўленчыя.

Антифоны степенны – антыфоны ступенныя.

Антидор – антыдор.

Антиминс – антымінс.

Архангел – архангел.

Архидиакон – архідыякан.

Архиерей – архіерэй.

Архиерейский – архіерэйскі.

Архистратиг – архістратыг.

Б

Багряница – баграніца, парфіра.

Бдение – няспанне, трыванне.

Безбрачие – бясшлюбнасць.

Безневестная – Якая засталася Дзеваю.

Бес – дэман.

Било – біла.

Благоверный – дабраверны.

Благовест – благавест.

Благовествование – дабравесце.

Благовещение – Благавешчанне.

Благоволение – 1) добрая воля; 2) спрыянне, прыхільнасць.

Благовония – духмянасці.

Благоговение – глыбокая пашана, глыбокая павага, благагавенне.

Благодарственный – падзячны, удзячны.

Благодать – благадаць.

Благословение – благаславенне.

Благочестие – набожнасць, пабожнасць.

Благочиние – 1) устаўнасць; 2) (царк.–адм.) благачынне.

Благочинный – благачынны.

Блаженны – (антыфон) Блажэнныя.

Блаженный – блажэнны.

Блаженство – блажэнства.

Ближний – бліжні.

Блюдо – блюда.

Боговдохновенность – натхнёнасць Богам, боганатхнёнасць.

Богодухновенность – натхнёнасць Богам, боганатхнёнасць.

Богодухновенный – боганатхнёны.

Богомладенец – Богадзіця, Богадзіцятка.

Богомыслие – багамысленне.

Богоначалие – 1) (qearc…a) Божая ўлада, богапачатнасць; 2) (qeokrat…a) тэакратыя.

Богоносный – баганосны.

Богообщение – зносіны з Богам.

Богоотроковица – Богадзіця, Богам абраная дзяўчына.

Богоотцы – богаайцы.

Богопочитание – богашанаванне.

Богородичен – Багародзічны.

Богослужебный – богаслужбовы.

Богослужение – богаслужэнне.

Богоучрежденный – Богам устаноўлены.

Богохульство – блюзнерства, богазневажанне.

Богоявление – Богаяўленне.

Богоявленская вода – богаяўленская вада.

Божественный – Бажэственны, Божы, Боскі.

Брак – шлюб.

Братия – 1) брація; 2) браты.

В

Введение в храм Пресвятой Богородицы – Увядзенне ў храм Прасвятой Багародзіцы, Увядзенне.

Вдохновение – натхненне.

Вдуновеніе – удзіманне.

Веление – загад, наказ.

Величание – велічанне, праслаўленне.

Вервие – вяроўка.

Вервица – 1) (пацеркі) вяровіца; 2) вяровачка.

Вериги – вярыгі.

Вероисповедание – веравызнанне.

Вероотступничество – вераадступніцтва.

Верующий – (наз.) вернік, веруючы.

Вечерня – вячэрня.

Вечеря – вячэра.

Видение – відзенне.

Викарий – вікарый.

Владыка – уладыка.

Власти – улады.

Вместилище – умяшчальня, ёмішча.

Водоосвящение – водаасвячэнне.

Водружальный крест – стаўны крыж.

Возвышение панагии – узвышэнне панагіі.

Возглас – выгалас.

Возглашать – голасна прамаўляць

Возглашение – 1) выгалас 2) голаснае прамаўленнне.

Воздвижение Креста Господня – Уздзвіжанне Крыжа Гасподняга.

Воздвизальный крест – уздзвіжанскі крыж.

Воздеяние рук – узняцце рук.

Воздух – ваздух.

Воззвание – заклік.

Возлияние – узліванне.

Возложение рук – ускладанне рук.

Возлюбленный – узлюблены.

Вознесение – Узнясенне, (нар.) Ушэсце.

Возрождение – адраджэнне.

Вои небесные – воі нябесныя.

Волхв – 1) волхв, мудрэц; 2) вяшчун.

Вонмем – будзем уважлівымі

Воплощение – уцялесненне.

Воскресение Иисуса Христа – Уваскрасенне Іісуса Хрыста.

Воскресение мертвых – уваскрасенне мёртвых.

Воскресный день – нядзеля.

Воскрилия – ускрылле.

Восприемники – успрыемнікі, хросныя (хрэсныя) бацькі.

Воссиять – заззяць, распраменіцца.

Воцерковление – уцаркаўленне, уцаркоўленне.

Вочеловечение – учалавечанне.

Всенощное бденіе, всенощница – усяночнае трыванне, усяночная.

Всевидящее Око – Усёвідушчае Вока.

Вседержитель – Уседзяржыцель.

Вседержительство – Уседзяржыцельства.

Вседневный – паўсядзённы.

Вселенский – усяленскі, сусветны.

Всецарица – Усецарыца.

Всеядная седмица – усяядны тыдзень.

Второбрачие – другашлюбнасць.

Второзаконие – Другазаконне.

Вход Господень в Иерусалим – Уваход Гасподні ў Іерусалім.

Г

Глава Церкви – 1) (Хрыстос) Галава Царквы; 2) (прадстаяцель) кіраўнік Царквы.

Глас – (напеў) глас.

Гордость – гордасць, ганарлівасць.

Гордыня – гардыня, ганарыстасць.

Горнее место – горняе месца.

“Господи, воззвах” – “Госпадзі, клічу Цябе”.

Господства – гасподствы.

Град Божий – Горад Божы.

Гроб – труна, магіла.

Гроб Господень – Гроб Гасподні.

Губа грецкая – губка грэцкая.

Д

Дароносица – дараносіца.

Дарохранительница – даразахавальніца.

Дванадесятые (двунадесятые) праздники – дванадзесятыя святы.

Двусвечие – двухсвечнік.

Девственник – цнатлівы.

Девственница – цнатлівая.

Девство – цнатлівасць.

Десница – правая рука.

Деяния – дзеянні.

Диавол – дыявал.

Диакон – дыякан.

Димитриева суббота – Дзімітрыева субота, (нар.) Змітрава субота.

Добродетель – дабрадзейнасць.

Догмат – догмат.

Домовая церковь – дамавая царква.

Дуновение – подых, дзьмуханне.

Д

Духовник – духаўнік.

Духоносность – духаноснасць.

Е

Единостолпие – адзін стоўп.

Единосущный – адзінасутны, адзінаісны.

Елей – ялей, алей.

Елеопомазание – ялеепамазанне.

Елеосвящение – ялееасвячэнне.

Естество – прырода, сутнасць, існасць.

Ж

Жезл – жазло.

Жертва бескровная – ахвяра бяскроўная.

Жертвенник – ахвярнік.

Живодавец, жизнедавец – жыццядавец.

Живодательный – жыццядаўчы.

Живоначалие – жыццепачатнасць, пачатак жыцця.

Живоначальный – жыццепачатны.

Жизнь вечная – жыццё вечнае.

Житейское море – жыццёвае мора.

Житие святога – жыціе святога (мн. жыціі).

З

Заамвонная молитва – заамвонная малітва.

Заблудшая овца – заблудная авечка, аблудная авечка.

Завеса – завеса.

Завет – запавет.

Заговение – загавіны; (нар.) запускі, запусты.

Запрестольный образ – запрастольны вобраз.

Запретительная молитва – забаронная малітва.

Затворник – затворнік.

Заупокойный – памінальны, заўпакойны.

Зачало – зачала.

Звездица – звяздзіца.

Златоуст – Залатавуст, Залатавусны.

Знамение – знаменне.

И

Иерей – іерэй.

Изобразительны – выяўленчыя.

Икона – ікона, вобраз.

Именословное благословение – імяслоўнае благаславенне.

Иноверцы – іншаверцы.

Инославный – іншаслаўны.

Иподиакон – іпадыякан.

Ипостась – іпастась.

Ирмос – ірмос (мн. ірмасы).

Искупитель – Адкупіцель.

Искупительный – адкупіцельны.

Искупление – адкупленне, выкупленне.

Искус монашеский – выпрабаванне манашаскае.

Искушение – спакушэнне, спакуса; выпрабаванне.

Исповедание веры – вызнанне веры.

Исповедник – 1) вызнаўца; 2) (той, хто спавядаецца) спаведнік; 3) (свяшчэннік, які спавядае) спавядальнік.

Исповедь – споведзь.

Истина – ісціна.

Истинный – ісцінны, сапраўдны, праўдзівы.

Источники – (палосы на архіерэйскай мантыі) струмені.

Исход – (Біблейская кніга) Выхад.

Исходить – (пра зыходжанне Духа Святога ад Айца) зыходзіць.

Исцеление – ацаленне.

К

Кадило – 1) фіміам, ладан; 2) кадзіла, кадзільніца.

Кадильница – кадзільніца.

Каждение – каджэнне.

Канун – канун.

Кафолический – кафалічны.

Кладбище – могілкі.

Ковчег Завета – каўчэг Запавету.

Козел отпущения – 1) (у Бібліі) казёл для Азазела; 2) (перан.) казёл адпушчэння.

Колена Израилевы – калены Ізраілевы.

Коленопреклонение – стаянне на каленях, каленасхіленне.

Коленопреклоненные молитвы – малітвы пры стаянні на каленях.

Коливо – коліва.

Кутия – куцця.

Колокол – звон.

Колокольный звон – звон.

Колокольня – званіца.

Конечный (совершенный) отпуст – канчатковы адпуст.

Копие – кап’ё.

Кормчая кніга – Кормчая кніга.

Кормчий – кормчы.

Кощунство – кашчунства, блюзнерства, богазневажанне.

Краегранесие – акраверш.

Краестрочие – акраверш.

Крест – крыж.

Крест наперсный – крыж нагрудны.

Крестильня - хрысцільня.

Крестины – хрысціны, хрэсьбіны.

Крестник, крестница – хроснік (хрэснік), хросніца (хрэсніца)

.

Крестное знамение – крыжовае знаменне, знак крыжа.

Крестные родители – хросныя (хрэсныя) бацькі, успрыемнікі.

Крестный ход – хрэсны ход.

Крестобогородичен – Крыжабагародзічны.

Крестование – абмен крыжыкамі дзеля пабрацімства.

Крестовая церковь – крыжовая царква, дамавая царква.

Крестоводружение – крыжапастаўленне, устанаўленне крыжа.

Крестовоскресен – крыжаўваскрэсны.

Крестопоклонная неделя – Крыжапаклонная нядзеля.

Крестопоклонная седмица – Крыжапаклонны тыдзень.

Крещение– (таінства) хрышчэнне.

Крещение Господне – Хрышчэнне Гасподняе, (нар.) Вадохрышча.

Круг церковный – круг царкоўны.

Ктитор – кцітар, фундатар.

Купина неопалимая – купіна неапалімая.

Л

Лампада – лампада.

Лестовка – лестаўка.

Лжица – лжыца, лыжачка.

Лик – 1) лік, сонм; 2) лік, аблічча, твар, выява.

Ложесна – улонне.

Лоно Авраамово – лона Аўраамава.

Лохань – міса.

Автор: газета “Царкоўнае слова”Нужна Ваша помощь!:

Благотворительность:

Пожертвование на храм :

Содержание:

1. А-Л
2. М-Ч

12